Thorbjørn Tønder Hansen (Foto: Sine Hansen) og Yngve Slettholm (Foto: Wikipedia)
Thorbjørn Tønder Hansen (Foto: Sine Hansen) og Yngve Slettholm (Foto: Wikipedia)

Pinlig kulturbudsjett i Oslo

Det er pinlig for Oslo som internasjonal kulturby dersom budsjettkuttene blir stående, skriver Ultimas direktør Thorbjørn Tønder Hansen og styreleder Yngve Slettholm om byrådets foreslåtte budsjettkutt.


Skrevet av Thorbjørn Tønder Hansen og Yngve Slettholm


Oslos nye byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), har i sitt første kulturbudsjett innstilt på en reduksjon på 11 prosent av det årlige driftstilskuddet for Ultimafestivalen, og 43 prosent for ensemblene Oslo Sinfonietta og Cikada. Også andre aktører innenfor kunstmusikken har fått store reduksjoner i bevilgningen.

Forslaget til kulturbudsjett finner du her.

Rammer også kammer- og kirkemusikkfestivalen
Kuttene kommer som lyn fra klar himmel midt i koronapandemien når kulturlivet gjennomgår en av de største krisene noensinne, og de må anses som et angrep på viktige kulturaktører og det frie feltet.

Kulturbudsjettet som helhet øker imidlertid med 13 millioner kroner, og rammen for tilskudd med 2,7 millioner fra 2020 til 2021. På tross av de økte rammene innstiller altså byråden på drastiske omfordelinger. 1,5 millioner kroner er foreslått kuttet fra kunstmusikkfeltet, hvor Oslo Sinfonietta/Cikada og Ultimafestivalen rammes hardest med en reduksjon på henholdsvis 750.000 og 450.000 kroner. I tillegg blir Oslo Kammermusikkfestival og Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival kuttet med til sammen 300.000 kroner.

Mot egen forvaltning
Byråd Gamal går med dette imot sin egen forvaltning. Kulturetaten i Oslo innstilte både Ultima og Oslo Sinfonietta/Cikada med 2 prosent økning fra 2020 til 2021. Omfordelingen betyr at musikkfeltet samlet sett reduseres med over 3 prosent, mens andre kunstfelt, som for eksempel scenekunst, økes med over 6 prosent. En slik omfordeling, med dramatiske reduksjoner for sentrale aktører innenfor det frie musikkfeltet, er uansvarlig kulturpolitikk.

Det er også i konflikt med byrådets politiske plattform, der det heter:

Vi vil videreutvikle store institusjoner som Munchmuseet, samtidig skal vi styrke byens små og mellomstore visningssteder og institusjoner. Det er her kunsten vokser og utvikles. […] Oslos mangfoldige kultur, historie og tradisjoner skal tas vare på samtidig som vi skaper rom for nye uttrykk. (s. 43)

Med sin innstilling løper byråden fra de politiske løftene om å styrke byens små og mellomstore institusjoner og det frie feltet, som hans eget parti har skrevet inn i byrådsplattformen.

Må bero på en misforståelse
Innstillingen kommer i tillegg midt i koronakrisen, der kulturlivet er en av de hardest rammede næringene. Her har både staten og Oslo kommune vist handlekraft og omhu med kompensasjonsordninger og krisepakker. Senest har kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) lansert Kulturdepartementets nye stimuleringsordning med en ramme på 500 millioner kroner, mens byrådet i Oslo kommune i sitt forslag til Budsjettjustering – Fordeling av avsetninger fra revidert budsjett 2020 har innstilt en ny ramme på 11 millioner kroner til Tilskuddsordning for kulturaktører.

På den ene side ønsker byrådet altså å styrke kulturfeltet, mens man på den andre foreslår reduksjoner som vil få alvorlige konsekvenser. Dette må bero på en misforståelse.

Ultimas samarbeid med Oslo kommune
Ultimafestivalen har siden starten i 1991 hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Oslo kommune om utviklingen av Nord-Europas største samtidsmusikkfestival, og vi ønsker å fortsette det konstruktive samarbeidet med kommunen. Ultima setter Oslo på kartet internasjonalt som et av verdens kraftsentre for det frie feltet, og har gjennom årene arbeidet knallhardt for å utvikle festivalen i tett samarbeid med en bred vifte av aktører i Oslo.

De siste par årene har Ultima lagt nye grunnsteiner til utviklingen av festivalen, som er helt i tråd med Oslo kommunes visjoner:

  • Vi styrker satsingen på barn og unge gjennom videreutvikling av Barnas Ultimadag – en festival i festivalen som involverer barn og barne- og kulturskoler i de kunstneriske produksjonene, og presenterer nye samtidsmusikalske og tverrkunstneriske produksjoner for barn.
  • Vi utvikler samarbeidet med unge gjennom involverende prosjekter som vises på festivalen og styrker satsningen på frivillige og samarbeidet med unge praktikanter for å bygge morgendagens kultursektor.
  • I 2018 lanserte Ultima et nytt fokus på kjønnsbalanse. I 2019 var den samlede kjønnsbalanse blant skapere og utøvere 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.
  • Ultima har initiert nye mangfoldsprosjekter med flerkulturelle skapere og utøvere bosatt i Oslo. Vi har involvert Grorudsdalsprodusentene i gjennomføringen av festivalen, i samarbeid med TrAP om deres Nøkkel til byen-prosjekt, der flerkulturell ungdom i Oslo rekrutteres til kultursektoren. Regissøren, dramatikeren og mottakeren av Oslo bys kulturpris 2019, Cliff Moustache, er valgt inn i Ultimas styre.
  • Vi har iverksatt arbeidet med utviklingen av Ultima som grønn festival, med fokus på smarte løsninger for reduksjon av utslipp i forbindelse med internasjonal reiseaktivitet til fokus på miljø på arenaene, i markedsmateriell og gjennomføringen av festivalen samt i arbeidet med festivalen gjennom året.
  • Ultima styrker det brede samarbeidet med små og store kulturaktører i Oslo på tvers av kunstarter. Ultima er organisert som en stiftelse der 18 kulturinstitusjoner som Oslo-Filharmonien, Munchmuseet, Black Box teater, Den Norske Opera & Ballett, Norsk Komponistforening, nyMusikk samt Oslo Sinfonietta og Cikada er medlemmer som årlig bidrar til festivalen. I de kommende årene vil Ultima utvikle et strategisk samarbeid med Munchmuseet om prosjekter på museet under Ultima, barneprosjekter og annet til glede for hele Oslo.
  • Dette er beskrevet i Ultimas søknad til Oslo kommune om driftstilskudd for 2021, og er derfor noe byråden bør være kjent med.

Store konsekvenser
Reduksjonen vil få store konsekvenser og føre til at Ultimas satsing på utvikling av festivalen i tråd med Oslo kommunes egne prioriteringer ikke kan gjennomføres; det vil føre til at hele det frie feltet i den musikalske næringskjeden – skapere, utøvere, teknikere, arenaer med mer – blir skadelidende midt i koronakrisen, hvor hele kulturnæringen og i særdeleshet det frie feltet hiver etter pusten; og det vil skape negative, langsiktige ringvirkninger for hele musikkfeltet stikk i strid med byrådsplattformen og de kulturpolitiske prioriteringene i Oslo kommune.

Det er pinlig for Oslo som internasjonal kulturby dersom budsjettkuttene blir stående.

Innlegget ble først publisert i Ballade.no 20. oktober.Artikler